Dotazy uchazečů o studium

Jak probíhají přijímací zkoušky na bakalářské studium oboru čínština / japonština?
http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/prijimaci-rizeni/
   Veškeré informace o přijímacích zkouškách naleznete na výše uvedených stránkách.


Jaká je úspěšnost při přijímacích zkouškách?
http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/


Se kterými obory mohu kombinovat studium čínštiny / japonštiny?
   Čínskou filologii je možno studovat s kterýmkoli dvouoborovým bakalářským prezenčním oborem na FF UP. Doporučujeme kombinovat zejména s jinými filologickými obory a aplikovanou ekonomii. Dále je teoreticky možné tyto obory kombinovat s kterýmkoli bakalářským dvouoborovým studiem na ostatních fakultách Univerzity Palackého. Nejčastější bývá kombinace s obory vyučovanými na Pedagogické fakultě a na Fakultě tělesné kultury. 
   Obor Japonština pro hospodářskou praxi však nelze kombinovat s oborem Japonská filologie nebo s oborem Aplikovaná ekonomická studia.


Vyučují na katedře rodilí mluvčí?
   Čínština: Každoročně přijíždí na katedru studenti čínských pedagogických školy vyučovat konverzaci, která probíhá individuálně i skupinově.
   Japonština: Členy katedry jsou dva rodilí mluvčí, kteří se podílejí na výuce konverzačních lekcí.


Probíhají na KAS jiné, nestudijní či zájmové aktivity?
   Japonský klub - http://www.japonskyklub.cz/
   Českočínská společnost, pobočka Olomouc - http://ccsolomouc.wordpress.com/
   Konfuciova akademie - http://konfucius.upol.cz/

Dotazy 1. ročníku

průvodce prváka Kudy Kam: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/studenti/2013-Kudy_Kam_final_web.pdf
http://www.upol.cz/skupiny/studentum/studium/
http://www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/

Videa pro 1. ročník bakalářského studia zde


Kde najdu formuláře?
www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/smernice-a-formulare/

Co je to STAG?
https://portal.upol.cz/wps/portal/StudyingAndTeaching/Browsing
STAG je elektornický systém, ve kterém si studenti vytváří rozvrh, zapisují se na zápočty, kolokvia a zkoušky a vidí své splněné či nesplněné studijní povinnosti.

Mám problém se STAGem, na koho se mám obrátit?
http://www.upol.cz/struktura-up/univerzitni-zarizeni/centrum-vypocetni-techniky/h-menu/uvodni-stranka-cvt/

Co je to Portál UP?
https://portal.upol.cz/
Portál UP je elektornický portál, do kterého je implementován STAG, přístup na univerzitní e-mail, přístup do menzy, courseware, OBD, DMS atd.

Co je to moodle?
Moodle je e-learningový portál, který obsahuje výukové materiály pro studenty čínštiny (http://cinstina.upol.cz/) a japonštiny (http://japonstina.upol.cz/). Pro využívání tohoto portálu je nutno se přihlásit.

Mám problém s moodlem, na koho se mám obrátit?
KAS má svého administrátora pro moodle čínštiny i japonštiny (katerina.szokalova@upol.cz) nebo helpdesk (kas.moodle@gmail.com). Více informací v manuálu na stránkách Portálů.

Probíhá výuka na KAS přesně podle harmonogramu FF UP?
V rámci studia čínštiny je první týden zimního semestru věnován seznámení 1. ročníku s prostředí UP, 2. ročník Bc. a 1. ročník NMgr. má naplánovány hromadné organizační schůzky. Výuka předmětů podle STAGu probíhá až od druhého týdne.
V rámci japonštiny se učí podle rozvrhu již první týden semestru.

Co mám dělat, když se mi při vytváření rozvrhu kryjí předměty?
U dvouoborového studia (vzhledem k vysokému počtu možných kombinací oborů) bohužel nelze zaručit, že se nikomu nebude nic krýt. Pokud vám v rozvrhu dva předměty časově překrývají, zpravidla by měl mít přednost předmět kategorie A. Ideální však je se na začátku semestru domluvit s vyučujícími obou předmětů, zda je možné např. docházet střídavě jednou za dva týdny. Pokud se kryjí dva předměty kategorie A a jejich vyučující neurčí jinak, je docházka stanovena zpravidla na 50%.Kde najdu vypsány konzultační hodiny jednotlivých členů katedry? Co mám dělat pokud se na ně nemohu dostavit kvůli výuce?

Konzultační hodiny mají členové katedry vypsány na svých profilech: https://www.kas.upol.cz/cs/katedra/clenove_katedry.html. Pokud se na ně nemůžete dostavit z důvodu kolize s předměty, doporučujeme domluvit termín nejdříve e-mailem.

Kde najdu výukové materiály?
Portál čínských studií, Portál japonských studií, skriptárna, knihovna UP, Vědecká knihovna, katederní knihovna:
http://cinstina.upol.cz/
http://japonstina.upol.cz
http://www.knihovna.upol.cz/struktura-up/univerzitni-zarizeni/knihovna/
http://www.vkol.cz/cs/

Vyučující dostatečně nezdůraznil podmínky zápočtu či zkoušky, kde tyto informace najdu?
Veškeré informace o povinnostech studenta v rámci předmětu jsou na STAGu,

Jakým způsobem se studenti zapisují na zápočty, kolokvia a zkoušky v rámci KAS?
Nestanoví-li vyučující předmětu jinak, studenti se standardně zapisují pomocí STAGu na zveřejněné termíny zápočtů, kolokvií a zkoušek. V případě předmětů typu Konverzace se však můžete setkat i s individuální rozpisy na konkrétní časy, o čemž vás vyučující včas informuje.

Na kolik termínů zápočtů a zkoušek mám student nárok?
viz Studijní a zkušební řád UP

Co dělat, když si nelze zapsat termín do STAGu na zkoušku nebo ke státnicím či obhajobě?
Žádejte správce STAGu o navýšení kapacity.

Jak dodatečně zapsat či odepsat předmět?
Vyplňte formulář „Žádost o odepsání/ zapsání předmětů“ a odevzdejte jej na sekretariátě katedry.

Co je to komplexní jazyková zkouška?
Čínština: http://www.kas.upol.cz/studium/komplexni_jazykova_zkouska.html
Japonština: viz STAG: předmět ASJ/SJZK1

Co znamená termín splnění studijních povinností?
Do toho data musíte mít splněny všechny zápočty, kolokvia a zkoušky pro daný ročník a jejich výsledky zapsány ve STAGu. Poté student musí vytisknout zápisový list A a odevzdat jej na studijním oddělení.
3. září 2014: mezní termín pro splnění studijních povinností akademického roku 2013-2014 poslední týden výuky v zimním a letním semestru studia oboru Čínská filologie není systémově chápán jako zápočtový: výuka probíhá podle běžného rozvrhu

Dotazy ostatních ročníků

Jaké jsou možnosti stipendií a stáží v rámci studia na KAS?
http://www.kas.upol.cz/cs/zahranici/zahranicni_spoluprace.html

Musí se vypracovávat bakalářská práce na obou studovaných oborech?
Bakalářská práce se vypracovává pouze jednou, volba oboru je pouze na Vás.

Jaké náležitosti má mít bakalářská / magisterská práce?
viz https://www.kas.upol.cz/cs/studium/zaverecne_prace.html
Jak provést změnu tématu diplomové práce?
Vyplňte formulář „Souhlas se změnou tématu – vedoucího DP“ a odevzdejte jej na sekretariátě katedry.

Můžu státnicovat v červnu a obhajovat až v září?
Zářijový termín je opravný a účast na něm podmiňuje Studijní a zkušební řád. Jinak je zcela ve Vaší režii, jestli budete nejdříve obhajovat a pak konat státnice či naopak.Do kdy odevzdat vypracovanou bakalářskou nebo magisterskou diplomovou práci?
I tuto informaci naleznete v „Harmonogramu akademického roku“.Jak vypadají přijímací zkoušky na magisterské studium?
Jejich obsahem je ústní pohovor, tj. rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Ta probíhá na základě písemného projektu budoucí diplomové práce v rozsahu tří stran, které uchazeč odevzdá v termínu uzávěrky přihlášek ke studiu na sekretariátě Katedry asijských studií FF UP.

Je možno na KAS studovat doktorské studium?
Ano.

acasČínštinaJaponštinaChinetAsian EthnicityKAS na FacebookuStuduj čínštinuStuduj japonštinuStuduj korejštinuStuduj indonéštinu
Aktualizováno: 7. 9. 15, vytvořeno: 14. 4. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: