[Translate to English:] Povinnosti spojené se studiem v zahraničí

[Translate to English:] Uznání studia v zahraničí je podmínkou i v případě, že má student před zahraničním pobytem splněny povinnosti na UP. 

V případě, že student během pobytu v zahraničí nepřerušuje své studium na UP, je třeba splnit minimální počet kreditů stanovený Studijním a zkušebním řádem UP (Článek 11, Část II):  Student je povinen získat v každém akademickém roce svého studia alespoň 40 kreditů, anebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahoval alespoň 80; to neplatí pro poslední akademický rok standardní doby studia. 

Povinnosti studenta před odjezdem do zahraničí:

1. kontaktovat zahraničního koordinátora na KAS  a sdělit mu informace o plánovaném studiu v zahraničí, hostitelské instituci a kurzech, které bude student v zahraničí absolvovat

- obor čínská filologie – Mgr. Michaela Zahradníková (michaela.zahradnikova@upol.cz)

 

- obor japonská filologie - Mgr. Sylva Martinásková, Ph.D. (sylva.martinaskova@upol.cz)

2. na základě výše uvedných informací uzavřít s katedrou tzv. Learning Agreement (LA), která je podkladem pro uznání kreditů po návratu – týká se všech výjezdů, ERASMUS, vládní výměny, free-movers, stipendium Konfuciovy akademie, samoplátci atd. Learning Adreeement je schvalován katedrou a zahraničním oddělením FF UP. Veškeré změny v Learning Agreement je možné provést pouze po schválení změn koordinátorem, a to v písemné podobě formulářem Changes to Original Proposed Learning Agreement.

Studenti studující v ČLR a na Taiwanu do LA vyplní své osobní údaje a názvy kurzů v angličtině a čínštině. Kódy předmětů ani kredity se nevyplňují. POZOR ZMĚNA!!! LA je nutné vyplnit a nechat podepsat zahr. koordinátorem ještě před odjezdem do zahraničí. V případě, že zatím neznáte přesné názvy předmětů, vyplňte předpokládané předměty (např. Conversation, Listening, Writing, Reading). Ihned po ustálení rozvrhu poté zašlete vyplněný formulář Změny v Learning Agreement. Tento formulář je třeba podepsat (!), naskenovat do pdf (prosím nefotit fotoaparátem!) a zaslat emailem koordinátorovi. Razítko od hostitelské instituce není požadováno. Test HSK se do LA nezapisuje, uznává se na základě předloženého potvrzení o úspěšném splnění testu.

Formuláře zde: http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/formulare/

Upozorňujeme studenty, že bez uzavření Learning Agreement před odjezdem do zahraničí jim s platností od 1. 10. 2012 nemohou být po návratu kredity uznány!

 3. nahlásit zahraniční pobyt na Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP – Mgr. Jana Hořáková  (j.horakova(at)upol.cz). 

 4. před odjezdem doporučujeme zkontrolovat své studijní povinnosti u příslušné referentky studijního oddělení FF UP

5. po obdržení Potvrzení o přijetí ke studiu (Admission Letter) zaslat naskenovanou kopii na ZO FF a rovněž i zahr. koordinátorovi KAS. Prosím neposílejte Visa Application!

Povinnosti studenta během pobytu v zahraničí:

1. neprodleně informovat Oddělení pro zahraniční záležitosti (j.horakova@upol.cz) i příslušného zahraničního koordinátora na KAS o potřebě případných změn v tzv. Learning Agreement

2. neprodleně informovat Oddělení pro zahraniční záležitosti (j.horakova@upol.cz) i příslušného zahraničního koordinátora na KAS o případné změně délky pobytu či změně univerzity

3. před návratem si včas zajistit veškeré dokumenty potřebné k uznání kreditů ze zahraničí

Povinnosti studenta po návratu ze zahraničí:

1. co nejdříve po návratu požádat o zapsání kreditů do Stagu – kredity ze zahraničí mohou být uznané pouze v roce, ve kterém byly absolvované! Kredity nelze převádět mezi bakalářským a magisterským programem. Uznání kreditů vyřizuje zahr. koordinátor. Po uzavření Stagu pro daný studijní rok nelze kredity do Stagu zapsat, proto je třeba o uznání kreditů žádat v dostatečném předstihu před koncem akademického roku!

K žádosti o uznání kreditů z ČLR/TW je třeba doložit:

I. vyplněnou žádost o uznání kreditů. Vzor naleznete ke stažení na konci tohoto článku. V případě, že žádáte o uznání HSK, ZHS1 a ZHS2, uveďte tyto předměty do žádosti. V případě, že žádáte o nahrazení kurzů typu A (Konverzace) či B (WM, HSK1), je třeba na tuto skutečnost explicitně upozornit koordinátora. Tyto kurzy nevypisujete zvlášť pod kódy ASH, ale koordinátor je zaznamená do kolonky "Odpovídá předmětu" a kredity za ně se strhávají z kurzů absolvovaných v zahraničí. 

http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/studijni/formulare/uznani-zapocitani_kreditu.pdf

II. originál + dvě kopie (stačí černobílé) potvrzení o studiu na zahraniční VŠ - vydává hostující univerzita, opatřeno razítkem a podpisem, obvykle s fotografií (Diplom/Certificate/证书)

III. originál + dvě kopie (stačí černobílé) výpisu kurzů absolvovaných v zahraničí (Transcript of Records), který musí obsahovat:

 • osobní údaje studenta
 • seznam absolvovaných kurzů
 • studijní výsledky absolvovaných kurzů
 • počet hodin výuky (týdně či celkově) v každém kurzu
 • přesná délka výukového semestru bez zkouškového období (tj. od den/měsíc/rok - do den/měsíc/rok), popř. celkový počet hodin výuky v každém kurzu v semestru. Počet týdnů v semestru je určující pro přepočet kreditů!! Lze doložit též kopií harmonogramu semestru.

IV. V případě žádosti o uznání testu HSK je třeba doložit originál + dvě kopiie (stačí černobílé) diplomu HSK.

V. informace o absolvovaných předmětech vyplňte předem do Portálu (ECTS - Výjezdy studentů - Předměty) - instrukce k vyplnění jednotlivých položek nalezete v souboru "Instrukce k zadání předmětu do Stagu" na konci tohoto článku.

VI. na zahraniční oddělení doložit kopii Potvrzení o studiu v zahraničí (Letter of Confirmation) - ke stažení na stránkách ZO FF

2. Studenti magisterského programu čínské filologie musí zároveň k žádosti sepsat a doložit podrobný sylabus všech absolvovaných předmětů. Vzor ke stažení níže.

Další informace viz směrnice děkana č.01/2009.

http://www.ff.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/dokumenty-normy/smernice_dekana/090722_SD_01_2009_smernice_zahranicnich_kreditu.pdf 

To top

[Translate to English:] Další informace – studium v ČLR a na TW

[Translate to English:] Zápis z informační schůzky pro studenty vyjíždějící do ČLR a na TW v zimním semestru 2013:

Před odjezdem doporučujeme zajistit si:

 • očkování
 • cestovní pojištění - o možnosti bezplatného cestovního pojištění se informujte u referentky Oddělení pro zahraniční záležitosti (j.horakova@remove-this.upol.cz) www.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/usek-zahranicnich-vztahu/oddeleni-zahranicnich-vztahu/studium-v-zahranici/cestovni-pojisteni/. V případě přerušení studia, popř. u samoplátců zdravotního pojištění je při pobytu v zahraničí přesahujícím 6 měsíců možné odhlásit se ze zdravotního pojištění. Po návratu je třeba doložit doklad o pojištění v zahraničí.
 • studentské vízum – podrobnější informace níže
 • letenku – studenti vyjíždějící přes vládní stipendium kontaktují ZO FF, ostatní si zajišťují sami
 • finance na pokrytí studia - vládní stipendisti a stipendisti Freemovers před odjezdem kontaktují ZO FF, kde sepíší finanční dohodu
 • dále zvažte: registraci v systému DROZD http://drozd.mzv.cz/ a sepsání plné moci pro své rodiče či blízké osoby pro případ potřeby

Po příjezdu na univerzitu:

 • V případě, že Vám nevyhovuje zařazení do kurzů (úrovní, vyučujícím, spolužáky), během prvního týdne výuky využijte možnosti změny kurzů či úrovně. Mějte na paměti, že v kurzech dané úrovně strávíte celý semestr, proto si za případnou změnou stůjte! Neobávejte se úrovně lehce vyšší.
 • Po ustálení rozvrhu zašlete zahr. koordinátorovi KAS Learning Agreement a dle instrukcí ze ZO FF tyto předměty zapište do Stagu. Název kurzů v originálním jazyce vyplňte v pinyinu.
 • Doporučuji zapsat si co nejvíce volitelných předmětů. 
 • Magisterským studentům doporučujeme chodit na náslech oborových přednášek pro čínské studenty.

Žádost o vízum do ČLR

Při výjezdu na jeden semestr (nepřesahující 180 dní) lze žádat o jednovstupé „Dlouhodobé návštěvní vízum typu F“. Při výjezdu na dva semestry (tj. více než 180 dní) je třeba žádat o „Studijní vízum typu X“. Podrobné informace naleznete na stránkách Velvyslanectví ČLR v Praze http://www.chinaembassy.cz/cze/lsyw/

Pokud je v požadavcích uveden „originál a kopie“, je třeba donést obojí. Formulář lze vyplnit česky, anglicky nebo čínsky. Doporučuje se požádat o vízum s dostatečným předstihem, urychlené vydání víza není možné!

Dlouhodobé návštěvní vízum typu F umožňuje pobyt po max, 180 dní a je pouze 1vstupé (tedy nelze vycestovat a na stejné vízum se vrátit). Na rozdíl od víza X není třeba absolvovat zdravotní prohlídku, ale je třeba doložit letenku nebo rezervaci letu. Vyřízení trvá týden.

Potřebné doklady:

 1. originál a fotokopie pasu (fotokopie dvoustránky s fotografií): platnost min. 6 měsíců po skončení pobytu, s min. 2 volnými stránkami pro vízum. Pozor, číslo pasu, se kterým žádáte o vízum, musí souhlasit s číslem pasu vyplněným na přihlášce na univerzitu, tedy s číslem pasu na formuláři JW201 nebo JW202!
 2. Žádost o vízum do Čínské lidové republiky: vyplněná kompletně a podle skutečnosti, podepsána žadatelem o vízum (vyplňte všechny kolonky!)
 3. fotografie: 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu, nalepit na formulář (nelze použít kopii fotografie či fotografii vytištěnou na obyčejný papír!)
 4. u žadatelů s jiným než českým pasem navíc vyplněná Doplňující žádost o vízum (jméno a příjmení, číslo pasu, datum narození + sekce D); cizinec též předloží originál a kopii dokladu o trvalém či dlouhodobém pobytu v ČR (viz Důležité skutečnosti pro podání žádosti o vízum do ČLR http://www.chinaembassy.cz/cze/lsyw/viza/t753292.htm).
 5. vytištěná elektronická letenka nebo rezervace: obousměrná letenka do Číny a z Číny (pokud žadatel o vízum cestuje jinými dopravními prostředky, předloží příslušné vysvětlení a potvrzení).
 6. originál a fotokopie "Admission Notice" 录取通知书
 7. originál a fotokopie "Visa Application for Study in China" 外国留学人员来华签证申请表 (JW201 nebo JW202) 

Studijní vízum typu X je vízum umožňující pobyt na dobu delší než 180 dní, je jednovstupé, avšak do 30 dnů od vstupu do Číny je nutné požádat na místní veřejné bezpečnosti o povolení k pobytu, které umožňuje vícenásobné vstupy. Není třeba rezervace letenky. Vyřízení víza trvá 10 pracovních dní.

Potřebné doklady:

 1. originál a fotokopie pasu (fotokopie dvoustránky s fotografií): platnost min. 6 měsíců po skončení pobytu, s min. 2 volnými stránkami pro vízum. Pozor, číslo pasu, se kterým žádáte o vízum, musí souhlasit s číslem pasu vyplněným na přihlášce na univerzitu, tedy s číslem pasu na formuláři JW201 nebo JW202!
 2. Žádost o vízum do Čínské lidové republiky: vyplněná kompletně a podle skutečnosti, podepsána žadatelem o vízum (vyplňte všechny kolonky!)
 3. fotografie: 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu, nalepit na formulář (nelze použít kopii fotografie či fotografii vytištěnou na obyčejný papír!)
 4. u žadatelů s jiným než českým pasem navíc vyplněná Doplňující žádost o vízum (jméno a příjmení, číslo pasu, datum narození + sekce D); cizinec též předloží originál a kopii dokladu o trvalém či dlouhodobém pobytu v ČR (viz Důležité skutečnosti pro podání žádosti o vízum do ČLR http://www.chinaembassy.cz/cze/lsyw/viza/t753292.htm)
 5. originál a fotokopie "Visa Application for Study in China" 外国留学人员来华签证申请表 (JW201 nebo JW202) – obdržíte poštou spolu s Admission Notice od čínské univerzity. Pozor, originál zůstává na ambasádě, kopii si ponechte pro případnou potřebu. Pokud univerzita vyžaduje předložení tohoto dokumentu po příjezdu a zaslala pouze jeden list, předložíte pouze kopii a originál necháte na ambasádě. Pokud univerzita zaslala více průpisů, bílý zůstává na ambasádě, ostatní jsou Vám ponechány.
 6. originál a fotokopie "Admission Notice" 录取通知书 – obdržíte poštou od univerzity
 7. originál a fotokopie Foreigner Physical Examination Record 外国人体格检查表, originál a fotokopie testů HIV a syfilis (vše v anglickém nebo čínském jazyce) – pozor, potvrzení o testech HIV a syfilis bude po Vás požadováno i v Číně, proto je třeba mít potvrzení alespoň v angličtině, nestačí pouze proužek z laboratoře! Na formulář je třeba nalepit originální fotku, kterou lékař orazítkuje. Orazítkovaný musí být i samotný formulář. Pokud je vše v pořádku, stačí vyplnit „no pathology“ či „normal“. Je nutné vyplnit VŠECHNY kolonky. Formulář je třeba mít vyplněný jedním písmem, kolonky si sami nedopisujte. V případě, že formulář vyplňuje více doktorů, je nutné, aby u každého "písma" bylo razítko a podpis každého doktora, jinak může být formulář odmítnut. Doporučuji vézt s sebou do Číny i originál EKG a rentgenový snímek; pro podání žádosti o vízum ale nejsou potřeba.

 

 

 

 

 

 

acasChinese studiesJapanese studiesChinetAsian EthnicityKAS na FacebookuStuduj čínštinuStuduj japonštinuStuduj korejštinuStuduj indonéštinu
Aktualizováno: 13. 2. 18, vytvořeno: 14. 5. 13,