Profil absolventa

Profil a uplatnění absolventa bakalářského studia Čínská filologie:

V oblasti oborově akademické si absolvent osvojí základní filologické kompetence v rovině jazykové (gramatika, fonologie, úvod do studia jazyka, teorie čínského jazyka), literární (úvod do studia čínské literatury, moderní čínská literatura aj.) a kulturně antropologické (úvod do čínských studií, geografie, moderní dějiny Číny aj.).

Absolvent studijního oboru Čínská filologie bude schopen komunikovat v čínském jazyce a bude mít celkový rozhled po čínské kultuře, znalosti z oblasti geografie, politiky apod. v takovém rozsahu, aby mohl vstoupit na trh práce a uplatnit se zejména na asistentských a zprostředkovatelských pozicích ve veřejném a zejména soukromém sektoru v oblasti obchodu a průmyslu.

Cílem studia jsou u absolventa bakalářského studia Čínská filologie komunikační dovednosti na úrovni odpovídající:

  • mluvený jazyk B2
  • čtení B1
  • psaní A2

Absolvent studijního oboru Čínská filologie si osvojí základy akademické práce a bude mít teoretické předpoklady pro studium zejména magisterského navazujícího studijního oboru Čínská filologie.

Nahoru

Profil a uplatnění absolventa navazujícího magisterského studia Čínská filologie:

Oproti bakalářskému stupni studia je magisterský stupeň studia zacílen na aplikovanou rovinu jazyka na straně jedné, a na tematickou specializaci každého studenta na straně druhé. Studijní plán oboru je sestaven tak, aby u absolventa došlo k osvojení si aplikovaných komunikačních dovedností s cílem jejich využití v praxi, zejména pokud jde o tlumočení a překlady textů. Tyto dovednosti získá student absolvování povinných kurzů (viz studijní plán). Cílem studia jsou u absolventa navazujícího magisterského studijního oboru Čínská filologie komunikační dovednosti úrovni odpovídající:

  • mluvený jazyk C1
  • čtení B2
  • psaní B1

V oblasti teoretických znalostí si student již na počátku studia volí specializaci, které se bude během studia intenzivně věnovat. Katedra asijských studií FF UP nabízí tuto možnost v tématech lexikografie čínštiny, syntax, literatura, kulturní antropologie a teorie čínského jazyka. Dle zvolené specializace student absolvuje povinně volitelné kurzy a v rámci ní zpracovává magisterskou diplomovou práci (neplatí pro dvouoborové studium).

Nahoru

Profil a uplatnění absolventa bakalářského studia Japonská filologie:

Absolvent bakalářského studia získá především dobrou znalost japonského jazyka, je dostatečně obeznámen s jeho strukturou i praktickým použitím. Má též dobrý přehled o dějinách, literatuře a kultuře Japonska. Jeho jazykové znalosti dosahují minimálně stupně N3 v mezinárodně uznávané jazykové zkoušce Japanese Proficiency Test.

Kvalita získaných jazykových schopností a poznatků mu umožňuje uplatnění v širokém spektru odborné praxe: ve státních institucích, ve sdělovacích prostředcích, obchodních firmách a kulturních institucích jako odborný poradce, tlumočník, překladatel atd. Studium počítá i s alternativou dvouletého magisterského navazujícího dvouoborového studia, v němž si má student možnost prohloubit praktickou dovednost i teoretickou znalost především japonského jazyka a literatury.

Nahoru

Profil a uplatnění absolventa navazujícího magisterského studia Japonská filologie:

Absolvent navazujícího magisterského dvouoborového studia je připravován tak, aby byl schopen samostatné tvůrčí činnosti, ať už se jedná o projev ústní či písemný, a aby získal velmi dobré znalosti v oblasti  japonských dějin, literatury a kultury. Ovládá japonský jazyk v praktickém i teoretickém plánu a je seznámen i s odbornými mluvenými a psanými styly. Jeho jazykové znalosti dosahují minimálně stupně N2 (druhého nejvyššího) v  mezinárodně uznávané jazykové zkoušce Japanese Proficiency Test.  

Studenti a absolventi japonské filologie často pokračují ve svém studiu na japonských univerzitách v rámci krátkodobých i dlouhodobých pobytů (po úspěšném získání stipendií udělovaných japonským Ministerstvem školství, či v rámci výměnných pobytů zabezpečovaných KAS).

Absolventi mohou nalézt velmi dobré uplatnění v širokém spektru odborné praxe, například ve státních institucích, ve sdělovacích prostředcích, obchodních firmách, kulturních institucích a v diplomatických sborech jako odborný poradce, japonsky hovořící asistent, překladatel atd., ale díky získanému teoretickému zázemí jsou připraveni i pro práci vědeckou.

Nahoru

Profil a uplatnění absolventa bakalářského studia Japonština pro hospodářskou praxi:

Absolvent bakalářského studia získá po šesti semestrech intenzívní jazykové výuky dostatečně dobrou znalost japonského jazyka, aby jej mohl v praxi používat a své znalosti dále rozvíjet a zdokonalovat. Jeho jazykové znalosti dosahují minimálně stupně N3 v mezinárodně uznávané jazykové zkoušce Japanese Proficiency Test. Získá též dobrý přehled o japonských reáliích a současné společnosti a dobré základy v ekonomických disciplínách.

Kvalita získaných jazykových schopností a poznatků mu umožňuje uplatnění v širokém spektru odborné praxe, zejména pak v obchodních firmách, ale i ve státních institucích, jako odborný poradce či japonsky hovořící asistent a taktéž na pozicích, které vyžadují kromě jazykových schopností vysokoškolské bakalářské vzdělání s ekonomickým zaměřením.

Nahoru

Profil a uplatnění absolventa bakalářského studia Korejština pro hospodářskou praxi:

Absolvent se díky kombinaci studia korejského jazyka, korejských reálií a ekonomických disciplín bude po skončení studia velmi dobře orientovat jak v českém, tak v asijském ekonomickém prostoru a právním systému.

Podmínkou pro ukončení bakalářského studia je úspěšné složení minimálně 4. stupně mezinárodní zkoušky KLPT, tedy dosažení úrovně zajišťující bezproblémovou komunikaci v každodenním životě a v zaměstnání, schopnost výchozí argumentace, základní porozumění kontextu ve specializované oblasti, která je předpokladem pro další studium. Absolvent by měl být schopen připravit specializované podklady, provádět běžnou korespondenci a administrativní činnost v korejském jazyce s menšími chybami a obtížemi. Bude také na stejné nebo vyšší úrovni ovládat jazyk anglický.

Samotné získání certifikátu KLPT usnadňuje studentům přístup k dalšímu vzdělání v Korejské republice, respektive k zaměstnání v jihokorejských vládních institucích i nevládních organizacích a firmách. Kvalita jazykových schopností a poznatků získaných během tříletého bakalářského studia absolventům umožní uplatnění v odborné praxi: v soukromém sektoru (cestovní ruch, průmysl), dále pak v nevládních a mezivládních organizacích, masmédiích, vládních a kulturních institucích jako administrativně-technická síla, odborný poradce, překladatel, soukromý podnikatel atd. a současně jim poskytne základ pro další studium na evropských a korejských univerzitách.

Profil a uplatnění absolventa Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch

Studium je zaměřeno na vzdělání v několika oblastech současně. Cílem studia je, aby si student osvojil indonéský jazyk, jeho slovní zásobu, gramatiku a schopnost mluvené a psané komunikace na úrovni B2 globální stupnice Evropského referenčního rámce, aby získal znalosti o geografické, kulturní a sociální situaci Indonésie a dokázal je prakticky využít v oblasti cestovního ruchu, tlumočení a mezinárodního styku. V obou jazycích – indonéštině i angličtině by měl student bez problémů komunikovat na všechna témata, měl by být schopen oboustranného překladu středně odborného textu a tlumočení v běžných situacích, vést v obou jazycích pracovní jednání a korespondenci.

Důležitým mezníkem studentova profesního života je poslední rok studia povinně strávený na Universitas Udayana, kde mu bude umožněno ve studovaném prostředí vyzkoušet své dovednosti a aplikovat je okamžitě do praxe, získat zkušenosti spojené jak s cestovním ruchem obecně, tak se studovaným prostředím, jež je ve všech směrech velmi vzdálené tomu českému, a v neposlední řadě získat kontakty pro svůj další profesní život a růst. Student bude mít během třetího ročníku možnost pracovních stáží i terénního výzkumu pod odborným vedením, bude mít příležitost zapojit se do práce cestovních agentur nebo organizací zaměřujících se na ochranu životního prostředí.

Absolvent oboru má možnost uplatnění v širokém spektru odborné praxe, v mezinárodních cestovních kancelářích a společnostech, službách a všech odvětvích specializujících se na pohostinství, ve státní správě i obchodních firmách. K napojení na mezinárodní trh a k získání profesních kontaktů by mu měl rovněž posloužit povinný rok studia na Universitas Udayana. Umožnění studia přímo v Indonésii studentům zajistí sledovat moderní trendy cestovního ruchu typické pro asijské prostředí, jež se od evropského velmi liší – námořní turismus, duchovní turismus (v zemi s populací 90 % Muslimů), ekoturismus ve zcela odlišných ekosystémech či etnoturismus v zemi s tisíci kulturami.

Díky získanému teoretickému zázemí zaměřenému na výzkumné metody v indonéském prostředí jsou absolventi připraveni také pro práci vědeckou. Indonesistice se v českém prostředí doposud věnovalo pouze minimum odborníků a vzhledem k rozlehlosti, rozmanitosti a vzrůstající důležitosti země jde nepochybně o oblast, jež nabízí nesčetné možnosti odborného zkoumání.

Absolventi mají možnost pokračovat v magisterském studium na UP, např. na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie nebo na Katedře obecné lingvistiky.

Nahoru

Profil a uplatnění absolventa doktorského studia Jazyky a kultura Číny a Japonska

Absolvent studijního oboru Jazyky a kultura Číny a Japonska patří mezi vysoce kvalifikované odborníky se schopností analyzovat a řešit komplexní problémy interkulturních vazeb a vnímat komplexně komunikačně-kulturní kontext uvedených zemí. Je schopen samostatného řešení badatelských i projektových úkolů i zapojení se do týmové práce. Je kvalitně připraven k aktivní komunikaci nejméně ve dvou cizích jazycích. Svůj budoucí profil může posluchač doktorského studia ovlivnit volbou tématu disertační práce.

Budoucí absolvent se uplatní zejména v těchto sektorech:

  • Samostatný vědecký pracovník v badatelských týmech a ústavech. Vzhledem k publikačním povinnostem v době studia i předpokladu publikování disertace je rovněž očekáván další akademický růst.
  • Kvalifikovaný a jazykově velmi dobře připravený odborný pracovník ve státní sféře, diplomacii apod.
  • Kvalifikovaný odborník v soukromé sféře na mezinárodní úrovni.
  • Kvalifikovaný pracovník nevládních organizací.

Cílem studijního oboru Jazyky a kultura Číny a Japonska je získat kvalitní odborníky s nadstandardními znalostmi o jazycích a kultuře regionu Číny a Japonska. V oborově akademické rovině bude mít absolvent hluboké znalosti v jedné ze zvolených disciplín. Absolvent studijního oboru Jazyky a kultura Číny a Japonska bude způsobilý vědecké práce v oboru a vědeckopedagogického působení na vysokých školách příslušného zaměření.

Nahoru

Uchazeči o studium

Informace pro uchazeče o studium naleznete na fakultních stránkách:
http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/

acasČínštinaJaponštinaChinetAsian EthnicityKAS na FacebookuStuduj čínštinuStuduj japonštinuStuduj korejštinuStuduj indonéštinu
Aktualizováno: 28. 1. 16, vytvořeno: 7. 12. 10,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: