Obory

Katedra asijských studií FF UP zajišťuje výuku v těchto oborech:

 • Čínská filologie - bakalářské jednooborové studium
 • Čínská filologie - bakalářské dvouoborové studium
 • Čínská filologie - navazující magisterské jednooborové studium
 • Čínská filologie - navazující magisterské dvouoborové studium
 • Japonská filologie - bakalářské jednooborové studium
 • Japonská filologie - bakalářské dvouoborové studium
 • Japonská filologie -  navazující magisterské jednooborové studium
 • Japonská filologie – navazující magisterské dvouoborové studium  
 • Korejština pro hospodářskou praxi – bakalářské jednooborové studium !NOVĚ!
 • Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch – bakalářské jednooborové studium !NOVĚ!
 • Jazyky a kultura Číny a Japonska – čtyřleté doktorské studium v prezenční i kombinované formě !NOVĚ! 

Odkaz na přehled oborů na stránkách FF UP

Nahoru

Bakalářské studium oboru Čínská filologie

je rozděleno do tří ročníků, tj. šesti semestrů, v jejichž průběhu se studenti seznámí se základy čínského jazyka, přičemž důraz je kladen především na jeho mluvenou složku. Současně je jim poskytnuto i propedeutické minimum oboru sinologie. Studium je po získání všech předepsaných atestací zakončeno státní bakalářskou zkouškou.

Navazující magisterské studium Čínská filologie

je zaměřeno především na prohlubovaní teoretických a jazykových znalostí s důrazem na psanou složku jazyka. Po splnění všech předepsaných atestací a úspěšné obhajobě ročníkové práce se student může přihlásit ke státní závěrečné zkoušce. Ta sestává u nediplomní varianty studia ze zkoušek z teorie jazyka a antropologie Číny, u diplomní varianty ještě navíc z obhajoby diplomní práce v rozsahu minimálně 60 normo-stran.

Bakalářské studium oboru Japonská filologie

je zaměřeno především na efektivní zvládnutí současného japonského jazyka v takovém rozsahu, aby jej mohl absolvent v praxi používat a své znalosti dále rozvíjet a zdokonalovat. V prvním ročníku je kladen důraz zejména na studium praktického jazyka. Na jeho výuce se podílejí čeští vyučující i japonští lektoři, kteří svou výuku vzájemně koordinují a doplňují. V dalších dvou ročnících studenti získávají základy i v rovině teorie jazyka a dále znalosti v oblastech japonské literatury, dějin, současné japonské společnosti a kultury. Studium je po získání všech předepsaných atestací zakončeno státní bakalářskou zkouškou.

Navazující magisterské studium Japonské filologie

plynule navazuje na předchozí bakalářské a pokračuje v rozvíjení praktické znalosti japonštiny, jejíž výuku vedou převážně japonští lektoři. Větší prostor je věnován i rovině teoretické. Student má možnost navštěvovat specificky zaměřené jazykové semináře, které přispívají k ucelenému obrazu o různých formách japonštiny. Vhodnou skladbou základních a volitelných předmětů si studenti dále prohlubují své znalosti v oblasti moderních japonských dějin a literatury, klasické japonštiny a dalších oblastech. Na rozdíl od bakalářského studia, ve kterém se studenti seznámili s celkovým přehledem japonských dějin a literatury, je nyní důraz kladen na podrobnější zkoumání vybraných témat v rámci seminářů. Studium je po získání všech předepsaných atestací zakončeno státní závěrečnou zkouškou.

Bakalářské studium Japonština pro hospodářskou praxi (již se nerealizuje)

si klade za cíl připravit odborníky s bakalářským stupněm vzdělání, kteří budou mít vedle dobrých základů japonského jazyka a znalostí japonských reálií, kultury a společnosti, které jsou nezbytné k celkovému porozumění japonské mentality, i odborné a praktické znalosti z oboru ekonomie. Tento studijní obor je výsledkem spolupráce s Katedrou aplikované ekonomie, která zajišťuje a garantuje výuku odborných ekonomických předmětů, zatímco Katedra asijských studií zajišťuje výuku japonského jazyka a dále výuku odborných hospodářsko-společensky a kulturně-historicky zaměřených předmětů potřebných pro hospodářskou praxi při obchodních stycích s Japonskem. V průběhu 2. bloku studia student absolvuje krátkou praxi v japonské společnosti. Studium je po získání všech předepsaných atestací zakončeno státní bakalářskou zkouškou.

Bakalářské studium Korejština pro hospodářskou praxi

si klade za cíl připravit odborníky s bakalářským stupněm vzdělání komunikující v korejském jazyce se znalostí korejských reálií a kultury, a dále základů ekonomie a managementu. Absolvent studia se bude po skončení studia velmi dobře orientovat jak v českém, tak v asijském ekonomickém prostoru a právním systému se všemi jejich národními specifiky. Podmínkou pro ukončení bakalářského studia je úspěšné složení minimálně 4. stupně mezinárodní zkoušky KLPT, tedy dosažení úrovně zajišťující bezproblémovou komunikaci v každodenním životě a v zaměstnání, schopnost výchozí argumentace, základní porozumění kontextu ve specializované oblasti, která je předpokladem pro další studium. Součástí studia je jako povinně volitelný předmět odborná praxe v institucích a firmách v regionu, které jsou provázány nebo jinak spolupracují s korejským prostorem.

Curriculum of Korean Studies Program

Bakalářské studium Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch

Jednooborový bakalářský studijní program Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch nabízí současně vzdělání v oblastech indonéského jazyka a turismu. Tento program realizovaný na Katedře asijských studií FF UP je uskutečňován ve spolupráci s indonéskou Universitas Udayana. Díky této spolupráci poskytuje širokou škálu předmětů z oblasti turismu, antropologie a mezinárodního managementu, které spojuje studium indonéského jazyka, jež je jádrem kurikula oboru. 

Studenti tohoto oboru se budou během prvních dvou let studia vzdělávat především v předmětech jazykových, a to jak v indonéštině, tak částečně i v angličtině. Zastoupeny budou rovněž předměty specializující se na geografii, historii a literaturu Indonésie, stejně jako na základy cestovního ruchu. S ohledem na filologickou základnu oboru, bude nabídka povinně-volitelných předmětů směřována k prohloubení filologických znalostí studentů o Asii, lingvistice a kulturní antropologii. 

Ve třetím ročníku bude výuka realizována na Universitas Udayana v Indonésii. Studium zde bude zaměřeno na specializované kurzy z oblasti cestovního ruchu a praktickou výuku, bude probíhat v indonéštině či angličtině a především přímo ve studovaném prostředí. Studenti si hradí letenku, zdravotní pojištění, a stejně jako během studia na UP, ubytování a běžné potřeby, které jsou v Indonésii finančně srovnatelné s ČR.

Doktorské studium Jazyky a kultura Číny a Japonska

Studijní obor navazuje na magisterský typ studia čínské a japonské filologie. Jeho účelem je prohloubit vzdělání studenta v oboru jazyků a kultury Číny a Japonska a připravit ho na samostatnou vědeckou činnost. Nadstandardní znalosti o kultuře těchto regionů a jazyková vybavenost jsou provázány se zkušenostmi v oblasti metodologie a psaní odborných textů, pedagogickou praxí a vědecko-výzkumnou zkušeností. Podmínkou absolvování je pedagogická praxe v bakalářském a magisterském SP, publikační činnost a vystoupení na vědeckých konferencích. Získané schopnosti a znalosti student zúročí ve své disertační práci, zabývající se jazykovědnou, literárněvědnou či kulturní tématikou zvoleného regionu, eventuálně s interdisciplinárním přesahem do dalších oborů.

acasČínštinaJaponštinaChinetAsian EthnicityKAS na FacebookuStuduj čínštinuStuduj japonštinuStuduj korejštinuStuduj indonéštinu
Aktualizováno: 29. 10. 17, vytvořeno: 7. 12. 10,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: