Stipendia - Čína

Katedra asijských studií v maximální míře podporuje mobilitu studentů, a to jak během magisterského, tak i bakalářského stupně studia. V ideálním případě by každý student měl během svého studia absolvovat alespoň jeden semestrální zahraniční pobyt. Za tímto účelem může student využít některé z mnoha stipendií, které se pro studenty nabízí. Forma studentské mobility může mít podobu studia nebo také praxe. Informace k praktickým stážím najdete buď na katederních stránkách v záložce Věda a výzkum - Projekty OPVK - praxe. Nebo také na stránkách zahraničního oddělení UP: http://iro.upol.cz/erasmus/staze/ (zahran. praktické stáže v rámci Erasmus+)

V roce 2014/15 vycestovalo s nejrůznější finanční podporou do ČLR/TW 50 našich studentů. V roce 2015/16 vyjíždí na stipendia cca 50 studentů!

Stipendijní programy pro studium v ČLR a na Taiwanu

1. Stipendium Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - „vládní stipendium" 

Stipendium je poskytováno na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou. 

Uchazeči o stipendium jsou nominováni vedoucím oboru čínská filologie na základě studijních výsledků z prvního a části druhého ročníku. Vybraní kandidáti odjíždí na stipendium po ukončení druhého roku studia. Podmínkou nominace je splnění všech studijních povinností za první ročník. Na získání stipendia není právní nárok.

Nominace jsou vyhlašovány vždy v říjnu či listopadu příslušného roku. V případě mimořádného stipendia muže vedoucí katedry vypsat konkurz o udělení stipendia sestávající z průřezové písemné zkoušky předpokládaných znalostí oboru. Nově jsou též požadovány zátěžové psychotesty.

Recipient stipendia se zavazuje tuto možnost využít ke sbírání materiálů pro sepsání bakalářské diplomové práce na oboru čínská filologie.

Veškerou administrativu spojenou s vyřízením stipendia a pobytem v zahraničí si student vyřizuje sám dle instrukcí MŠMT - podrobnosti zde:

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=10 

Čína - rozpis kvót, kde je odkaz na aktuální formulář. Přihlašovací formulář je třeba vyplnit nejdříve online: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/

poté jej vytištěný odevzdat ke schválení na zahraničním oddělení FF UP, které jej dále podstupuje na ZO UP. Interní termín odevzdání přihlášky je obvykle na konci listopadu/začátku prosince daného roku. Ohledně podrobností je možné kontaktovat přímo ZO - Rektorát UP. 

Deadline pro odevzdání přihlášky na UP:  30. 11. příslušného roku

Nově si student sám vyřizuje předběžné přijetí ke studiu (akceptační dopis) na vybrané univerzitě, které musí doložit cca do konce února.

Pro rok 2018/2019 má Katedra asijských studií k dispozici 6 ročních stipendií. Žádost o úhradu cestovních nákladů student podává na zahraničním oddělení UP. Náklady spojené s vyřizováním víz si hradí student sám. Stipendium je zasíláno ve dvou splátkách: první část (za: září – prosinec) obdrží student před odjezdem do Číny, druhou část (na zbytek pobytu) obdrží na přelomu ledna/února. Veškeré poplatky v Číně si z tohoto stipendia hradí student sám (ubytování, školné).

Upozorňujeme studenty, že stipendium je roční, nelze odjet na kratší dobu. Po přijetí nominace je možné od stipendia odstoupit pouze po včasné osobní konzultaci s vedoucím oboru z velmi vážných osobních (nikoliv studijních) důvodů. Rovněž předčasný návrat je možný pouze v případě závažných zdravotních problémů. Zájemci jsou proto předem vyzváni, aby dobře zvážili své fyzické i psychické schopnosti a v případě pochyb se raději přihlásili na jiné stipendium!

2. Program na podporu rozvoje internacionalizace MŠMT – „Freemovers“

Program na podporu internacionalizace je stipendijní program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, jehož cílem je podpořit výjezdy studentů do zahraničí v rámci meziuniverzitních dohod a výjezdy zorganizované studenty samotnými. Součástí přihlášky je motivační dopis a Learning Agreement, kterou student podepisuje se zahraničním koordinátorem katedry. Potvrzení o předběžném přijetí není k přihlášce vyžadováno. Výběr univerzity, komunikace s univerzitou i vyřízení veškeré agendy spojené s přijetím ke studiu na zahraniční univerzitě si student vyřizuje sám.

Přihlášku podává žadatel na zahraničním oddělení FF UP (Mgr. Jana Hořáková, j.horakova@remove-this.upol.cz), a to vždy do 26. října příslušného roku. V případě velkého počtu přihlášek probíhá v měsíci listopadu příslušného roku ústní pohovor se žadateli.

http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/stipendijni-programy/rozvoj-internacionalizace/#c22893

U stipendia Freemover může žadatel využít meziuniverzitních smluv, na jejichž základě může v zahraniční univerzitě studovat bezplatně či za snížené školné.

Partnerské univerzity:

Southwest Jiaotong University – Chengdu, Sichuan, ČLR (bližší informace v Konfuciově akademii a zde: http://konfucius.upol.cz/southwest-jiaotong-university/)

National Cheng-chi University – Taipei, Taiwan

- školné zdarma pro 2 zájemce!

- doporučeno pro studenty magisterského programu, kteří mohou absolvovat libovolné kurzy libovolného oboru na univerzitě, např. dle zaměření diplomové práce - velké množství kurzů v angličtině!

4 moduly:

1. Full-Time Mandarin Class ONLY: students who choose this will have 3 hours of Mandarin class every day from Monday ~ Friday for 12 weeks each term. Students of this choice won't be able to register academic courses at any department except for auditing (sitting-in), but as "auditing students," they won't receive any credits nor grades. Full-time Mandarin class available in Fall, Winter and Spring term.

2. Academic classes ONLY: students who choose this domain will only focus on their academic classes, and most of them will take up to 15~18 credits (5~6 subjects) per semester.

3. Academic classes + Part-Time Mandarin Class: this will be an ideal choice for students who need to take credit-given academic courses but also want to learn some Mandarin during their study at NCCU. The Mandarin class will have a 3-hour class twice a week. Part-time Mandarin class available in Fall and Spring term.

4. Full-Time Mandarin Class ONLY (first 6 months) + Academic Class ONLY (last 6 months): this is only available for student exchanging for 1 year.

http://oic.nccu.edu.tw/bin/home.php?Lang=en

http://www.youtube.com/watch?v=4ABvzjL8vYA

--Course Search Engine: http://wa.nccu.edu.tw/QryTor/

--OIC English-taught Courses Exclusively for Exchange Students: 

http://nccuoic.nccu.edu.tw/eng_credit_course/

  

Southwest University, Chongqing, ČLR - NOVĚ!

- školné zdarma pro 2 zájemce od září 2015, na semestr nebo celý školní rok

- studenti s úrovní HSK4 a výše mohou také chodit na kurzy nabízené čínským studentům

- univerzita pro studenty také žádá o “Special scholarships for Central and Eastern Europe Credit Students” -  v případě úspěšné žádosti studenti získávají 2500CNY/měsíc na pokrytí nákladů spojených s ubytováním a běžné výdaje

http://www.swu.edu.cn/english/

 

National Taiwan Normal University, College of International Studies and Social Sciences - Taipei, Taiwan - NOVĚ!

- školné zdarma pro 2 zájemce od září 2015, na semestr nebo celý školní rok

- kurzy čínského jazyka v rámci katedry Chinese as a Second Language nebo kurzy další kateder fakulty v aj/čí

http://www2.ntnu.edu.tw/en/modules/tinyd0/index.php?id=2

http://www.ntnu.edu.tw/ciss/ciss-englishhome.htm

 

V případě, že student získá zároveň s celoročním stipendiem Freemovers i jiné stipendium, ZO si vyhrazuje právo snížit výši stipendia o náklady, které jsou hrazeny z jiných zdrojů. Studentům nominovaným na vládní stipendium nemůže být podpora z Freemovers poskytnuta.

3. Vládní stipendia do ČLR pro občany Slovenské republiky

Studenti slovenské národnosti mohou žádat rovněž o slovenské vládní stipendium skrze Slovenskou akademickou informační agenturu (SAIA). Stipendium zahrnuje školné, ubytování na kolejích, zdravotní pojištění a cestovní náhrady.

Podrobné informace zde: http://www.saia.sk/_user/documents/bulletin/bulletin2014/Stipendia_a_granty_2014.pdf

Deadline obvykle 5. února příslušného roku.

4. Stipendia Ministerstva školství Čínské republiky na Taiwanu

Ministerstvo školství Čínské republiky na Taiwanu každoročně nabízí dva typy stipendií:

1.     Huayu Enrichment Scholarship – půlroční stipendijní pobyt

2.     Taiwan Scholarship Program – dvouletý magisterský program a tříletý doktorandský program, u obou je možnost žádat i o roční jazykový pobyt navíc.

Uchazeči podávají žádost přímo na Taipeiské ekonomické a kulturní kanceláře v Praze (TECO), obvykle do konce března příslušného roku. Na stránkách kanceláře jsou veškeré informace týkající se přihlášky: http://www.taiwanembassy.org/CZ/lp.asp?ctNode=3375&CtUnit=292&BaseDSD=7&mp=147

Podrobné informace též zde a zde.

5.  Stipendium Konfuciovy akademie

Konfuciova akademie nabízí semestrální, roční a magisterská stipendia. Stipendium zahrnuje školné, ubytování zdarma + kapesné ve výši 2500CNY/měsíc. Podmínkou u všech stipendií je úspěšné absolvování testu HSK a HSKK (nově obou!).

Nejzazší termín zkoušky pro výjezd v roce 2016/2017 na KA UP je 17.10.2015 (HSKK) a 14.11.2015 (HSK). Zkoušku HSKK lze složit také v prosincovém termínu například ve Vídni.

POZOR: deadline přihlášek ke zkouškám HSKK a HSK je obvykle v září či počátkem října (http://konfucius.upol.cz/cinstina/zkouska-hsk-a-hskk/ )

Přihlášku podávají uchazeči přímo na Konfuciově akademii, podrobné informace zde:

http://konfucius.upol.cz/cinstina/stipendia/

Pro žádost o jednosemestrální stipendium je podmínkou dosažení min. HSK2 + HSKK basic, pro roční stipendium HSK3 nebo max. HSK4 + HSKK min. basic. 

Deadline přihlášek je zpravidla do konce dubna příslušného roku.

Podrobnější info též zde.

“Special scholarships for Central and Eastern Europe Credit Students”

Jedná se o stipendijní program financovaný čínskou vládou pro podporu studentské výměny na základě podepsaných dohod mezi čínskými a evropskými univerzitami. V rámci tohoto programu čínská vláda přispívá čínské univerzitě částkou 2500 CNY na studenta na měsíc, ze které je studentům hrazeno školné, ubytování a případně další náklady. Zbývající částku poté univerzita proplácí studentům jako měsíční kapesné. Tato částka se tak u jednotlivých univerzit liší. Pozor: nejedná se o klasické čínské vládní stipendium CSC, které je vyšší a zahrnuje zpravidla i studijní materiály!

Upozornění: kvóty přidělené jednotlivým čínským univerzitám v rámci tohoto programu jsou zveřejňovány až v průběhu května příslušného roku. Pro finální potvrzení výjezdu v rámci tohoto programu je tak nutné vyčkat do května/června.

Katedra asijských studií má v rámci tohoto programu uzavřeny dohody s následujícími univerzitami:

6. Tianjin Normal University - “Special scholarships for Central and Eastern Europe Credit Students”

V rámci univerzitní dohody o uznání kreditů nabízí TNU cca 10 stipendijních míst na jeden či dva semestry. 

TNU nabízí plné stipendium zahrnující: zdarma ubytování, školné a pojištění, a měsíční příspěvek 1400 CNY. Student si sám hradí pouze letenku. Pobyt je možný po dobu jednoho či dvou semestrů.

Přihláška (bez formuláře, stačí emailem sdělit zájem o dané stipendium) s motivačním dopisem se podává zahraničnímu koordinátorovi KAS. V případě vyššího počtu zájemců bude vypsáno výběrové řízení. 

Upozornění: na finální potvrzení stipendia čínskou stranou je třeba vyčkat do poloviny června!

Vyhlášení stipendií očekáváno v dubnu 2018.

http://www.tjnu.edu.cn/

7. Guizhou University - “Special Scholarships for Central and Eastern Europe Credit Students”

V rámci univerzitní dohody o uznání kreditů nabízí GZU 10 stipendijních míst na jeden či dva semestry. 

V rámci stipendia je plně hrazeno školné, registrační poplatky, ubytování a pojištění. U jednosemestrálního pobytu získává student stipendium ve výši 800-1000 CNY na měsíc, u ročního pobytu 1000 CNY na měsíc.

Přihláška (bez formuláře, stačí emailem sdělit zájem o dané stipendium) s motivačním dopisem se podává zahraničnímu koordinátorovi KAS. V případě vyššího počtu zájemců bude vypsáno výběrové řízení.

Upozornění: na finální potvrzení stipendia čínskou stranou je třeba vyčkat do poloviny června!

Vyhlášení stipendií očekáváno v dubnu 2018.

http://www.gzu.edu.cn/

8. Beijing Institute of Technology- “Special Scholarships for Central and Eastern Europe Credit Students”

V rámci univerzitní dohody nabízí BIT stipendijní místa na jeden či dva semestry.

V rámci stipendia je plně hrazeno školné a ubytování. Kromě letenky a běžných výdajů je třeba uhradit registrační poplatek ve výši 500CNY a pojištění 300CNY na půl roku/600CNY na rok. Pojištění je nutné uhradit i v případě, že má student sjednané jiné cestovní pojištění. Je možné kombinovat se stipendiem Freemover.

Přihláška (bez formuláře, stačí emailem sdělit zájem o dané stipendium) s motivačním dopisem se podává zahraničnímu koordinátorovi KAS. V případě vyššího počtu zájemců bude vypsáno výběrové řízení.

Upozornění: na finální potvrzení stipendia čínskou stranou je třeba vyčkat do poloviny června!

Vyhlášení stipendií očekáváno v dubnu 2018.

 

Informace o kurzech zde: http://isc.bit.edu.cn/show.aspx?id=39&cid=106

http://www.bit.edu.cn/

9. Hangzhou Normal University - “Special Scholarships for Central and Eastern Europe Credit Students”

V rámci stipendia pro studenty Střední a Východní Evropy nabízí HZNU stipendijní místa na jeden semestr, dva semestry nebo 1 měsíc (letní škola) pro 2 studenty ročně. 

V rámci stipendia je plně hrazeno školné, ubytování, pojištění a registrační poplatky. Student si hradí sám letenku a běžné denní výdaje. Je možné kombinovat se stipendiem Freemover.

Přihláška (bez formuláře, stačí emailem sdělit zájem o dané stipendium) s motivačním dopisem se podává přibližně na přelomu října/listopadu zahraničnímu koordinátorovi KAS. V případě vyššího počtu zájemců bude vypsáno výběrové řízení.

Upozornění: na finální potvrzení stipendia čínskou stranou je třeba vyčkat do poloviny června!

Vyhlášení stipendií očekáváno v dubnu 2018.

http://www.hznu.edu.cn/

HNU Scholarship for Central and Eastern European Partner Universities

杭州师范大学外国留学生入学申请表

10. Southwest Jiaotong University - “Special Scholarships for Central and Eastern Europe Credit Students” 

V rámci stipendia pro studenty Střední a Východní Evropy nabízí SWJU stipendijní místa na jeden či dva semestry pro 3 studenty ročně.

V rámci stipendia je plně hrazeno školné, ubytování, pojištění a registrační poplatky. Výše měsíčního stipendia je 1000 CNY/měsíc. Student si hradí sám letenku a běžné denní výdaje. Je možné kombinovat se stipendiem Freemover.

Přihláška (bez formuláře, stačí emailem sdělit zájem o dané stipendium) s motivačním dopisem se podává přibližně na přelomu října/listopadu zahraničnímu koordinátorovi KAS. V případě vyššího počtu zájemců bude vypsáno výběrové řízení.

Upozornění: na finální potvrzení stipendia čínskou stranou je třeba vyčkat do poloviny června!

Vyhlášení stipendií očekáváno v dubnu 2018.

http://www.swjtu.edu.cn/

The Guide to New Exchange Students

Southwest Jiaotong University Incoming Students Guide

11. Chinese Government Scholarship Program - Mission of the People's Republic of China to the European Union

 

Deadline pro rok 2015-2016: 20. 4. 2015

V roce 2014-15 bylo rozdělováno 160 stidpendií! Ideální je předem si zajistit Admission letter na čínské univerzitě, zvyšuje se tím pravděpodobnost získání stipendia.

http://www.chinamission.be/eng/zglx/t1234686.htm

http://www.chinamission.be/eng/lxzg/ofzz/

podrobné informace o stipendiu:

http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=2052

12. China Scholarship Council

Stipendia čínské vlády: http://en.csc.edu.cn/

13. Studijní stipendium Olomouckého kraje

http://www.kr-olomoucky.cz/studijni-stipendium-olomouckeho-kraje-cl-682.html

Další odkazy:

Studium v ČLR:

Ministerstvo školství ČLR: http://www.moe.edu.cn

Stipendijní rada ČLR: http://www.csc.edu.cn/

China Education and Research Network: http://www.edu.cn/

Informační portál Study in China: http://www.studyinchina.net.cn/

Studium na Taiwanu:

Ministerstvo školství ROC: www.moe.gov.tw

Portál Study in Taiwan: www.studyintaiwan.org

Education in Taiwan: http://english.education.edu.tw

acasČínštinaJaponštinaChinetAsian EthnicityKAS na FacebookuStuduj čínštinuStuduj japonštinuStuduj korejštinuStuduj indonéštinu
Aktualizováno: 13. 2. 18, vytvořeno: 11. 2. 15,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: