Povinnosti spojené se studiem v zahraničí

Podrobné informace k výjezdům do zahraničí nalzenete na stránkách zahraničního oddělení FF UP:

https://www.ff.upol.cz/o-fakulte/zahranicni-vztahy/

 

Odkaz na Zahraniční oddělení UP (celouniverzitní):

https://iro.upol.cz/ 

Všichni studenti bez ohledu na typ stipendia musí PŘED odjezdem vyplnit Learning Agreement a nahlásit svůj výjezd na zahraničním oddělení (Mgr. Hořáková, j.horakova@remove-this.upol.cz)

 

Uznání studia v zahraničí je podmínkou i v případě, že má student před zahraničním pobytem splněny povinnosti na UP. 

V případě, že student během pobytu v zahraničí nepřerušuje své studium na UP, je třeba splnit minimální počet kreditů stanovený Studijním a zkušebním řádem UP (Článek 11, Část II):  Student je povinen získat v každém akademickém roce svého studia alespoň 40 kreditů, anebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahoval alespoň 80; to neplatí pro poslední akademický rok standardní doby studia. 

Povinnosti studenta před odjezdem do zahraničí:

1. kontaktovat zahraničního koordinátora na KAS  a sdělit mu informace o plánovaném studiu v zahraničí, hostitelské instituci a kurzech, které bude student v zahraničí absolvovat

- obor čínská filologie – Mgr. Petr Janda (p.janda@upol.cz)

- obor japonská filologie - Mgr. Sylva Martinásková, Ph.D. (sylva.martinaskova@upol.cz)

2. na základě výše uvedných informací uzavřít s katedrou tzv. Learning Agreement (LA), která je podkladem pro uznání kreditů po návratu – týká se všech výjezdů, ERASMUS, vládní výměny, freemovers, stipendium Konfuciovy akademie, samoplátci atd. Learning Agreement sepisuje student před výjezdem s koordinátorem na katedře a předává na zahraniční oddělení FF UP ke schválení. 

V případě, že budete žádat o uznání kreditů i na jiné katedře, je nutné mít LA podepsanou i koordinátorem druhé katedry.

Formuláře Learning Agreement zde: learning agreement

Upozorňujeme studenty, že bez uzavření Learning Agreement PŘED odjezdem do zahraničí jim s platností od 1. 10. 2012 nemohou být po návratu kredity uznány!

Studenti studující v ČLR a na Taiwanu: do LA vyplní své osobní údaje a názvy kurzů v angličtině a čínštině. Kódy předmětů ani kredity se nevyplňují. LA je nutné vyplnit a nechat podepsat zahr. koordinátorem ještě před odjezdem do zahraničí. V případě, že zatím neznáte přesné názvy předmětů, vyplňte předpokládané předměty (např. Conversation, Listening, Writing, Reading). 

3. nahlásit zahraniční pobyt na Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP – Mgr. Jana Hořáková (  j.horakova@remove-this.upol.cz, tel. 585 633 014, děkanát FF UP, Křížkovského 10, Olomouc, kancelář 2.08; POZOR: od 27. 7. 2015 v budově bývalých VŠ M. Kudeřičkové, 4. NP, kancelář 4.07).

Na webu ZO naleznete také mnoho užitečných informací: https://www.ff.upol.cz/o-fakulte/zahranicni-vztahy/

4. před odjezdem doporučujeme zkontrolovat své studijní povinnosti u příslušné referentky studijního oddělení FF UP

5. po obdržení Potvrzení o přijetí ke studiu (Admission Letter) zaslat naskenovanou kopii na ZO FF a rovněž i zahr. koordinátorovi KAS. Prosím neposílejte Visa Application!

Pozor: kurzy, o jejichž uznání budete po návratu žádat (např. KY5, WM, HSK) si nezapisujete ve Stagu, ale na základě předložených podkladů Vám budou do Stagu zapsány po návratu. Seznam kurzů, které Vám mohou být uznány, naleznete v záložce Uznávání kreditů.

Povinnosti studenta během pobytu v zahraničí:

1. neprodleně informovat Oddělení pro zahraniční záležitosti ( j.horakova@remove-this.upol.cz) i příslušného zahraničního koordinátora na KAS o potřebě případných změn v Learning Agreement

Do 30 dnů po příjezdu, nejlépe ihned po ustálení rozvrhu, vyplní student aktualizované údaje o kurzech, které si zapsal, do aplikace ECTS v Portále. Nově již není třeba zasílat vyplněný formulář Změny v Learning Agreement

Čínštináři: Test HSK ani ZHS se do LA nezapisuje, uznává se na základě předloženého potvrzení o úspěšném splnění požadavků. Podrobné informace k zadání kurzů do Portálu naleznete v souboru "Instrukce k zadání předmětu do Stagu".

2. neprodleně informovat Oddělení pro zahraniční záležitosti (Mgr. Jana Hořáková) i příslušného zahraničního koordinátora na KAS o případné změně délky pobytu či změně univerzity

3. před návratem si včas zajistit veškeré dokumenty potřebné k uznání kreditů ze zahraničí

Povinnosti studenta po návratu ze zahraničí:

1. co nejdříve po návratu požádat o zapsání kreditů do Stagu – kredity ze zahraničí mohou být uznané pouze v roce, ve kterém byly absolvované! Kredity nelze převádět mezi bakalářským a magisterským programem. Uznání kreditů vyřizuje zahr. koordinátor. O uznání kreditů je nutné žádat ihned po obdržení výsledků ze zahr. univerzity.

K žádosti o uznání kreditů z ČLR/TW je třeba doložit:

I. vyplněnou žádost o uznání kreditů. Vzor Žádosti o uznání kreditů zde. V případě, že žádáte o uznání HSK, ZHS1 a ZHS2, uveďte tyto předměty do žádosti. V případě, že žádáte o nahrazení kurzů typu A (Konverzace) či B (WM, HSK1), je třeba na tuto skutečnost explicitně upozornit koordinátora. Tyto kurzy nevypisujete zvlášť pod kódy ASH, ale koordinátor je zaznamená do kolonky "Odpovídá předmětu" a kredity za ně se strhávají z kurzů absolvovaných v zahraničí. 

 II. originál + dvě kopie (stačí černobílé) potvrzení o studiu na zahraniční VŠ - vydává hostující univerzita, opatřeno razítkem a podpisem, obvykle s fotografií (Diplom/Certificate/证书)

III. originál + dvě kopie (stačí černobílé) výpisu kurzů absolvovaných v zahraničí (Transcript of Records), který musí obsahovat:

 • osobní údaje studenta
 • seznam absolvovaných kurzů
 • studijní výsledky absolvovaných kurzů
 • počet hodin výuky (týdně či celkově) v každém kurzu / nebo přesná délka výukového semestru bez zkouškového období (tj. od den/měsíc/rok - do den/měsíc/rok). Počet hodin výuky popř. týdnů v semestru je určující pro přepočet kreditů!! 

IV. V případě žádosti o uznání testu HSK je třeba doložit originál + dvě kopiie (stačí černobílé) diplomu HSK.

V. informace o absolvovaných předmětech vyplňte předem do Portálu (ECTS - Výjezdy studentů - Předměty) - instrukce k vyplnění jednotlivých položek nalezete v souboru "Instrukce k zadání předmětu do Stagu".

VI. na zahraniční oddělení doložit kopii Potvrzení o studiu v zahraničí (Letter of Confirmation nebo diplom - stačí poslat naskenované, týká se všech výjezdů!) a Závěrečnou zprávu (Freemoveři) - ke stažení na stránkách ZO FF

POZOR: zahraniční oddělení, Mgr. J. Hořáková, je od 27. 7. 2015 v budově bývalých VŠ M. Kudeřičkové, 4. NP, kancelář 4.07.

2. Studenti magisterského programu čínské filologie musí zároveň k žádosti sepsat a doložit podrobný sylabus všech absolvovaných předmětů. Vzor ke stažení zde. Sylabus vypracovávají obvykle studenti sami, potvrzení od čínské VŠ není třeba.

Další informace viz směrnice děkana č.01/2009.

http://www.ff.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/dokumenty-normy/smernice_dekana/090722_SD_01_2009_smernice_zahranicnich_kreditu.pdf 

Nahoru

Další informace – studium v ČLR a na TW

Zápis z informační schůzky pro studenty vyjíždějící do ČLR a na TW v zimním semestru 2013:

Před odjezdem doporučujeme zajistit si:

 • očkování
 • cestovní pojištění - o možnosti bezplatného cestovního pojištění se informujte u referentky Oddělení pro zahraniční záležitosti http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/usek-pro-zahranici/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/studium-v-zahranici/cestovni-pojisteni/ . V případě přerušení studia, popř. u samoplátců zdravotního pojištění je při pobytu v zahraničí přesahujícím 6 měsíců možné odhlásit se ze zdravotního pojištění. Po návratu je třeba doložit doklad o pojištění v zahraničí.
 • studentské vízum – podrobnější informace níže
 • letenku – studenti vyjíždějící přes vládní stipendium kontaktují ZO FF, ostatní si zajišťují sami
 • finance na pokrytí studia - vládní stipendisti a stipendisti Freemovers před odjezdem kontaktují ZO FF, kde sepíší finanční dohodu
 • dále zvažte: registraci v systému DROZD http://drozd.mzv.cz/ a sepsání plné moci pro své rodiče či blízké osoby pro případ potřeby

Po příjezdu na univerzitu:

 • V případě, že Vám nevyhovuje zařazení do kurzů (úrovní, vyučujícím, spolužáky), během prvního týdne výuky využijte možnosti změny kurzů či úrovně. Mějte na paměti, že v kurzech dané úrovně strávíte celý semestr, proto si za případnou změnou stůjte! Neobávejte se úrovně lehce vyšší.
 • Po ustálení rozvrhu zaznamenejte změny v Learning Agreement dle instrukcí do Portálu/Stagu. Název kurzů v originálním jazyce vyplňte v pinyinu.
 • Doporučuji zapsat si co nejvíce volitelných předmětů. 
 • Magisterským studentům doporučujeme chodit na náslech oborových přednášek pro čínské studenty.

Žádost o vízum do ČLR

Při výjezdu na jeden semestr (nepřesahující 180 dní) lze žádat o jednovstupé „Dlouhodobé návštěvní vízum typu X2“. Při výjezdu na dva semestry (tj. více než 180 dní) je třeba žádat o „Studijní vízum typu X1“. Podrobné informace naleznete na stránkách Velvyslanectví ČLR v Praze http://www.chinaembassy.cz/cze/lsyw/

Pokud je v požadavcích uveden „originál a kopie“, je třeba donést obojí. Formulář lze vyplnit česky, anglicky nebo čínsky. Doporučuje se požádat o vízum s dostatečným předstihem, urychlené vydání víza není možné!

Krátkodobé studentské vízum X2 umožňuje pobyt po max, 180 dní a je pouze 1vstupé (tedy nelze vycestovat a na stejné vízum se vrátit). Na rozdíl od víza X není třeba absolvovat zdravotní prohlídku, ale je třeba doložit letenku nebo rezervaci letu. Vyřízení trvá týden.

Potřebné doklady:

 1. originál a fotokopie pasu (fotokopie dvoustránky s fotografií): platnost min. 6 měsíců po skončení pobytu, s min. 2 volnými stránkami pro vízum. Pozor, číslo pasu, se kterým žádáte o vízum, musí souhlasit s číslem pasu vyplněným na přihlášce na univerzitu, tedy s číslem pasu na formuláři JW201 nebo JW202!
 2. Žádost o vízum do Čínské lidové republiky: vyplněná kompletně a podle skutečnosti, podepsána žadatelem o vízum (vyplňte všechny kolonky!)
 3. fotografie: 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu, nalepit na formulář (nelze použít kopii fotografie či fotografii vytištěnou na obyčejný papír!)
 4. u žadatelů s jiným než českým pasem navíc vyplněná Doplňující žádost o vízum (jméno a příjmení, číslo pasu, datum narození + sekce D); cizinec též předloží originál a kopii dokladu o trvalém či dlouhodobém pobytu v ČR (viz Důležité skutečnosti pro podání žádosti o vízum do ČLR http://www.chinaembassy.cz/cze/lsyw/viza/t753292.htm).
 5. vytištěná elektronická letenka nebo rezervace: obousměrná letenka do Číny a z Číny (pokud žadatel o vízum cestuje jinými dopravními prostředky, předloží příslušné vysvětlení a potvrzení).
 6. originál a fotokopie "Admission Notice" 录取通知书

K žádosti o X2 již není třeba dokládat "Visa Application for Study in China" 外国留学人员来华签证申请表 (JW201 nebo JW202).

Dlouhodobé studentské vízum X1 je vízum umožňující pobyt na dobu delší než 180 dní, je jednovstupé, avšak do 30 dnů od vstupu do Číny je nutné požádat na místní veřejné bezpečnosti o povolení k pobytu, které umožňuje vícenásobné vstupy. Není třeba rezervace letenky. Vyřízení víza trvá 10 pracovních dní.

Potřebné doklady:

 1. originál a fotokopie pasu (fotokopie dvoustránky s fotografií): platnost min. 6 měsíců po skončení pobytu, s min. 2 volnými stránkami pro vízum. Pozor, číslo pasu, se kterým žádáte o vízum, musí souhlasit s číslem pasu vyplněným na přihlášce na univerzitu, tedy s číslem pasu na formuláři JW201 nebo JW202!
 2. Žádost o vízum do Čínské lidové republiky: vyplněná kompletně a podle skutečnosti, podepsána žadatelem o vízum (vyplňte všechny kolonky!)
 3. fotografie: 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu, nalepit na formulář (nelze použít kopii fotografie či fotografii vytištěnou na obyčejný papír!)
 4. u žadatelů s jiným než českým pasem navíc vyplněná Doplňující žádost o vízum (jméno a příjmení, číslo pasu, datum narození + sekce D); cizinec též předloží originál a kopii dokladu o trvalém či dlouhodobém pobytu v ČR (viz Důležité skutečnosti pro podání žádosti o vízum do ČLR http://www.chinaembassy.cz/cze/lsyw/viza/t753292.htm)
 5. originál a fotokopie "Visa Application for Study in China" 外国留学人员来华签证申请表 (JW201 nebo JW202) – obdržíte poštou spolu s Admission Notice od čínské univerzity. Pozor, originál zůstává na ambasádě, kopii si ponechte pro případnou potřebu. Pokud univerzita vyžaduje předložení tohoto dokumentu po příjezdu a zaslala pouze jeden list, předložíte pouze kopii a originál necháte na ambasádě. Pokud univerzita zaslala více průpisů, bílý zůstává na ambasádě, ostatní jsou Vám ponechány.
 6. originál a fotokopie "Admission Notice" 录取通知书 – obdržíte poštou od univerzity

K žádosti o vízum již není třeba přikládat Foreigner Physical Examination Record 外国人体格检查表, výsledky testů HIV a syfilis. V případě, že po Vás bude tento dokument požadovat univerzita, zde jsou podrobnější informace: Formulář lze vyplnit v anglickém nebo čínském jazyce. Pozor, potvrzení o testech HIV a syfilis bude po Vás požadováno i v Číně, proto je třeba mít potvrzení alespoň v angličtině, nestačí pouze proužek z laboratoře! Na formulář je třeba nalepit originální fotku, kterou lékař orazítkuje. Orazítkovaný musí být i samotný formulář. Pokud je vše v pořádku, stačí vyplnit „no pathology“ či „normal“. Je nutné vyplnit VŠECHNY kolonky. Formulář je třeba mít vyplněný jedním písmem, kolonky si sami nedopisujte. V případě, že formulář vyplňuje více doktorů, je nutné, aby u každého "písma" bylo razítko a podpis každého doktora, jinak může být formulář odmítnut. Doporučuji vézt s sebou do Číny i originál EKG a rentgenový snímek; pro podání žádosti o vízum ale nejsou potřeba. 

acasČínštinaJaponštinaChinetAsian EthnicityKAS na FacebookuStuduj čínštinuStuduj japonštinuStuduj korejštinuStuduj indonéštinu
Aktualizováno: 13. 2. 18, vytvořeno: 14. 5. 13,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: